آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی در تیر ماه سال جاری

با تلاش و هماهنگی های صورت پذیرفته توسط دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در تیرماه سال جاری بازدید یکروزه برای اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی این واحد دانشگاهی برنامه ریزی شد .

ادامه مطلب

گزارش بازدیدهای علمی تخصصی دانشجویان در سه ماهه اول سال 90

با تلاش و هماهنگی های صورت پذیرفته توسط دفتر ارتباط با صنایع و موسسات حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در تیرماه سال جاری بازدید یکروزه برای اعضاء هیأت علمی دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی این واحد دانشگاهی برنامه ریزی شد .

ادامه مطلب