آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی دی ماه و اسفند ماه سال 1390

با عنایت به برنامه‌ریزی‌ها و مجوزهای صادر شده به منظور برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی از اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و همچنین بر اساس بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در دی ماه و اسفند ماه سال 1390 بازدیدهای علمی- پژوهشی انجام شد.

ادامه مطلب