آرشیو اخبار

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1391

توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوز برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی و مجوز برگزاری بازدیدهای علمی- آموزشی توسط اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب که در راستای بخشنامه¬های بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در اردیبهشت و خرداد ماه سال 1391 صورت پذیرفت،

ادامه مطلب