آرشیو اخبار

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1392

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1392

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی و همچنین صدور مجوز برگزاری بازدیدهای علمی- آموزشی که توسط اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در راستای بخشنامه¬ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1392 صورت پذیرفت.

ادامه مطلب