آرشیو اخبار

بازدیدهای علمی- پژوهشی، آبان ماه 1392

بر اساس گزارش معاون پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه توسط دفتر ارتباط با صنعتِ معاونت پژوهش و فناوری واحد در آبان ماه سال 1392 جمعاً طی هشت مرحله بازدید علمی، اعلام شد

ادامه مطلب