آرشیو اخبار

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی خرداد ماه سال 1393

اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در خرداد ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 9 مرحله بازدید علمی برای 306 نفر از دانشجویان و اساتید محترم این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی-پژوهشی - اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در اردیبهشت ماه سال 1393، جمعاً به تعداد چهل و هفت مرحله بازدید علمی پژوهشی و مجوز بازدید علمی برای 1292 نفر از دانشجویان محترم و اساتید این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب