آرشیو اخبار

مجوز و اجرای بازدیدهای علمی- پژوهشی دی، بهمن و اسفند ماه  سال 1394

مجوز و اجرای بازدیدهای علمی- پژوهشی دی، بهمن و اسفند ماه سال 1394

با تلاش دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اجرا شده در سه ماهه چهارم سال 1394، جمعاً به تعداد 16 مرحله بازدید علمی برای 411 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب