اخبار

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی بهمن ماه، لغایت اسفند ماه سال 1393

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در بهمن ماه لغایت اسفند ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 6 مرحله بازدید علمی برای 128 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی مرداد ماه، لغایت دی ماه سال 1393

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در مرداد ماه لغایت دی ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 59 مرحله بازدید علمی پژوهشی برای 1273 نفر از اساتید و دانشجویان این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی خرداد ماه سال 1393

اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در خرداد ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 9 مرحله بازدید علمی برای 306 نفر از دانشجویان و اساتید محترم این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

برگزاری بازدیدهای علمی-پژوهشی - اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۳

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی برنامه ریزی و اقدام شده در اردیبهشت ماه سال 1393، جمعاً به تعداد چهل و هفت مرحله بازدید علمی پژوهشی و مجوز بازدید علمی برای 1292 نفر از دانشجویان محترم و اساتید این واحد دانشگاهی از مراکز علمی و صنعتی ایران، به شرح ذیل اعلام شد:

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی- پژوهشی دانشجویان و اساتید اسفند ماه سال 1392 (1 مرحله )و فروردین ماه سال 1393 (10 مرحله)

بر اساس گزارش دفتر ارتباط با صنعتِ حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی برنامه­ریزی و اقدام شده­ برای این واحد دانشگاهی در اسفند ماه سال 1392 و فروردین ماه سال 1393، جمعاً به تعداد 11 مرحله بازدید علمی پژوهشی برای 420 نفر از دانشجویان محترم و اساتید ارجمند واحد تهران جنوب، از مراکز علمی و صنعتی ایران، اعلام شد

ادامه مطلب

بازدیدهای علمی- پژوهشی، آبان ماه 1392

بر اساس گزارش معاون پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، برگزاری بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه توسط دفتر ارتباط با صنعتِ معاونت پژوهش و فناوری واحد در آبان ماه سال 1392 جمعاً طی هشت مرحله بازدید علمی، اعلام شد

ادامه مطلب
برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1392

برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1392

با توجه به برنامه‌ریزی‌ها و صدور مجوزهای برگزاری بازدیدهای علمی- پژوهشی و همچنین صدور مجوز برگزاری بازدیدهای علمی- آموزشی که توسط اداره آموزش¬های حرفه¬ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در راستای بخشنامه¬ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، در فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1392 صورت پذیرفت.

ادامه مطلب
بازدید علمی- پژوهشی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات - اسفند ماه سال۱۳۹۱

بازدید علمی- پژوهشی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات - اسفند ماه سال۱۳۹۱

توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که توسط اداره آموزش­های حرفه­ای و کارآموزی دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات حوزه‌ معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در راستای بخشنامه­ بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه صورت پذیرفت، در اسفند ماه سال 1391 برای دانشجویان رشته شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه از تصفیه خانه شماره 2 آب تهران مربوط به شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران به همراه استاد راهنمای دانشجویان برگزار شد.

ادامه مطلب