دستاوردهای پژوهشی

سال 1396

  • کتاب برگزیده در بخش فنی مهندسی با عنوان «سیستم های کنترل خطی» نوشته دکتر امیرهوشنگ مزینان و مهندس حامد ابراهیمی ملاباشی در دومین جشنواره جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی (ابن سینا) در تاریخ 96/02/02
  • انتشارات واحد تهران جنوب به عنوان ناشر برگزیده در دومین جشنواره جایزه کتاب سال دانشگاه آزاد اسلامی (ابن سینا) در تاریخ 96/02/02

سال 1397

سال 1398