نظام پایش آزاد (سامانه پژوهشیار)

مقدمه

با عنایت به راهبرد کلان دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر کنشگری فعالانه در مواجهه با مسائل ملی پیچیده و تبدیل این دانشگاه به یک سازمان یکپارچه حل مسئله و پاسخگو به نیازهای واقعی جامعه در سطح ملی، بازمهندسی و ارتقای نظامات آموزشی، پژوهشی، نوآوری و فناوری دانشگاه، از طریق توسعه رویکرد حل مسئله و در قالب برنامههای علمی در دستور کار قرار گرفته است. در این راهبرد با توجه به پیوند عمیق میان انجام پژوهش و حل مسئله، توجه به نظام پژوهش دانشگاه، بهویژه پژوهشهای تحصیلات تکمیلی از اولویت برخوردار شده است .این امر، وجود یک نظام جامع و منسجم برای راهبری و هدایت ظرفیتهای پژوهشی دانشگاه به سمت حل مسائل و رفع نیازهای کشور، ایجاد هستهها و شبکههای پژوهشی بینرشتهای با حضور دانشمندان و پژوهشگران علوم مختلف و ایجاد تعامل و ارتباط نظاممند میان آنها با تمام کنشگران، ذینفعان و ذیربطان مسائل ملی را در قالب برنامههای علمی مشترک ضروری ساخته است. لذا، نظام پایش آزاد )پژوهش اثربخش یکپارچه شبکهای دانشگاه آزاد اسلامی(، با هدف رفع نواقص مربوط به نظام پژوهش تحصیلات تکمیلی دانشگاه و قرار دادن این ظرفیت عظیم در خدمت حل مسائل ملی کشور و ایجاد همگرایی و همافزایی میان نتایج این پژوهشها طراحی و اجرا میشود.

در نظام پایش آزاد با هدف مدیریت و راهبری اثربخش، یکپارچه و شبکهای پژوهشهای تحصیلات تکمیلی در واحدهای دانشگاهی و سازماندهی و برنامهریزی هدفمند آنها و همچنین شناسایی استعدادهای حل مسئله و توانمندسازی آنها، نسبت به شکست و تبدیل چالشها و مسائل ملی کشور به مسائل دانشگاهی و قرار دادن آنها بهعنوان زمینههای پژوهشی پایاننامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری اقدام میشود. در این راستا، دستورالعمل اجرایی نظام پایش آزاد به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ میگردد. شایان ذکر است که در این دستورالعمل صرفاً به تشریح نحوه استقرار و اجرایی سازی نظام پایش آزاد با عنوان بخشی از نظام جامع برنامههای علمی دانشگاه پرداخته شده است و به سایر ابعاد، مؤلفهها و شئونات آموزشی، فناوری و نوآوری مرتبط با برنامههای علمی در دستورالعملهای مجزایی که متعاقباً ابلاغ میشود پرداخته خواهد شد.