فرم ها و دستور العمل دکتری تخصصی

عنوان فرم

فایل فرم

 

عنوان فرم

فایل فرم

دستورالعمل دکتری

PDF

 

آئین نامه نگارش و

تدوین پایان نامه و رساله

Word      PDF

فرم شماره 1 تا شماره 6

Word      PDF

 

فرم اعلام آمادگی

برای دفاع رساله

PDF

فرم شماره 7

Word      PDF

 

فرم تأیید شرکت در جلسات

دفاع رساله دکتری

Word      PDF

فرم شماره 8 و 9

Word      PDF

 

فرم تسهیلات حمایتی

Word      PDF

فرم شماره 10 تا 2-17

Word      PDF

 

فرم درخواست دانشجو

Word      PDF

فرم شماره 3-17

Word      PDF

 

نحوه نگارش پایان نامه و

رساله انگلیسی

Word      PDF

فرم شماره 18

Word      PDF

 

فرم اعلام تاریخ و ساعت برگزاری دفاع دکتری

Word      PDF

فرم شماره 19

Word      PDF

 

فرم تسهیلات حمایتی

word     PDF

فرایند برگزاری کرسی های

نوآوری، نظریه پردازی و نقد

   

فرم دستور العمل بارگذاری مدارک پیش دفاع

PDF