فرم و دستورالعمل جدید دکتری آموزشی- پژوهشی (خرداد ۱۴۰۰)

فرمهای جدید

 

عنوان فرم

word & pdf

کرسی‌های نوآوری، نظریه‌پردازی و نقد (دانشجویی)

طرحنامه ویژه‎ی کرسی‎های ترویجی

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های نوآوری

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های نظریه‌پردازی

طرحنامه ویژه‌ی کرسی‌های نقد

PDF

word

Word

word

word

دستور العمل دکتری

PDF

فرم (1)  طرح پیشنهادی رساله دکتری

Word & PDF

فرم (2) پیشنهاد اعضای کمیته برگزاری جلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله

Word & PDF

فرم (3) نظریه داور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش محتوای علمی طرح تحقیق رساله (پروپوزال)

Word & PDF

فرم (4) دعوت از داوران در جلسه دفاع از طرح تحقیق رساله (پروپوزال)

Word & PDF

فرم (5) اعلام آمادگی برای ارائه پیشنهادیه طرح تحقیق رساله

 

Word & PDF

 

فرم (6) صورتجلسه دفاع از طرح پیشنهادی رساله

Word & PDF

فرم (7) طرح تحقیق رساله دکتری تخصصی(Ph.D) دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Word & PDF

فرم (8) ابلاغیه به استاد راهنما و استاد مشاور

Word & PDF

فرم (9) ارزیابی پیشرفت پژوهش رسالۀ دکترای تخصصی در گزارش شش ماهه

Word & PDF

فرم (10) درخواست ارزشیابی دستاوردهای علمی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب (پیش‌دفاع)

Word & PDF

فرم (11) اعلام آمادگی پیش دفاع از رسالۀ دکتری

Word & PDF

فرم (12) درخواست ارزشیابی دستاوردهای علمی مستخرج از رسالۀ دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب (دفاع)

Word & PDF

فرم (13-1) پیشنهاد داوران در جلسه دفاعیه رساله دکتری

Word & PDF

فرم (13-2) پیشنهاد صاحب نظران، ناقدان و مدیر جلسه کرسی ترویجی (عرضه و نقد دیدگاه علمی، مناظره علمی) Word & PDF
فرم (13-3) پیشنهاد داوران، ناقدان و مدیر جلسه کرسی تخصصی (نقد، نوآوری، نظریه پردازی) Word & PDF

فرم (14) نظریه داور در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش محتوای علمی رساله

Word & PDF

فرم (15) ابلاغ به داور جهت پذیرش داوری رساله

Word & PDF

فرم (16) اعلام آمادگی برای دفاع از رساله دکتری

Word & PDF

فرم (1-17) ارزیابی مدیریت پژوهش از رساله دکترای تخصصی

Word & PDF

فرم (2-17) ارزشیابی دفاع از رساله دکترای تخصصی

Word & PDF

فرم (3-17) صورتجلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

Word & PDF

فرم (18) تعهدنامه دانشجو

Word & PDF

فرم (19) اطلاعات رساله­ دانشجو مقطع دکتری (فرم ب)

Word & PDF

فرم (20) درخواست دانشجویان مقطع دکتری

Word & PDF

فرم (21) تأیید شرکت در جلسات دفاع رساله دکتری

Word & PDF

فرم (22)  تقاضای تسهیلات حمایتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

Word & PDF

فرم (23) آئین‌نامه نگارش و تدوین رساله دکتری

Word & PDF

فرم (24) دستورالعمل کالبد رساله های گروه زبان انگلیسی 

Word & PDF

فرم دستور العمل بارگذاری مدارک پیش دفاع

PDF

فرم اعلام آمادگیبرای دفاع رساله

PDF