امور طرح های پژوهشی

تاریخ به روز رسانی سایت 1400/10/27

1. فرم پیشنهاد طرح‌های پژوهشی

2. فرم رزومه مجری/مدیر و همکاران طرح‌ پژوهشی

3. فرم ارزیابی طرح‌های پژوهشی

4. شناسنامه طرح‌ پژوهشی (الف)

5. وضعیت طرح‌ پژوهشی (ب)

6. فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی (مجری)word & PDF

7. فرم ارزیابی گزارش دوره ای (میانی) طرح‌ پژوهشی (ناظر/ داور)

8. فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی (مجری)Word & PDF

9. فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح‌ پژوهشی (داور)

10. فرم درخواست سخنرانیWord & PDF

11. فرم سخنرانی مربوط به نتایج طرح‌ پژوهشی

12. دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح Word & PDF

 

 

شماره تلفن اداره امور طرح‌های پژوهشی: 83843335 - 021