امور طرح های پژوهشی

تاریخ به روز رسانی سایت ۲۱/۸/۹۷

فرم پیشنهاد طرح‌های پژوهشی Word و PDF

فرم گزارش پیشرفت طرح پژوهشی (مجری) Word و PDF

فرم داوری گزارش دوره ای طرح پژوهشی (داور) Word و PDF

دستور العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح Word و PDF

فرم درخواست و تأیید تعهدات (مقاله) طرح پژوهشی Word و PDF

 

 

 

شماره تلفن اداره امور طرح‌های پژوهشی: ۸۸۸۴۵۶۳۷
 
پست الکترونیکی: Proposal@azad.ac.ir