آشنایی با دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

از آنجا که برقراری ارتباط مستمر و هماهنگی لازم میان دانشگاه و واحدهای صنعتی، همواره معضل اصلی در روند توسعه ملی کشورها بوده است، لذا پس از تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور ارتباط فی مابین صنعت و دانشگاه، دفاتر ارتباطی، در وزارت فرهنگ و وزارتخانه های صنعتی همچون نفت، صنایع، مخابرات، نیرو و... و همچنین در سطح دانشگاه های کشور تأسیس گردید. پس از تصویب سازمان دفاتر ارتباطی و تعیین وظایف آنان، دفاتر مذکور، کار خود را با مرکزیت دفتر ارتباط با صنعت وزارت فرهنگ و آموزش عالی، مستقر در حوزه معاونت پژوهشی، و سپس در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی کشور شروع به کار نمودند. در این بین و از آنجا که دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نیز به عنوان یکی از قطب های آموزش فنی و مهندسی کشور مطرح گردیده بود، لذا به مقوله مذکور نیز، اهمیت، و تأسیس دفتر، جزء اهداف اولیه و در دستور کار مسئولین دانشگاه واقع گردید. از این حیث، از ابتدای سال ۱۳۶۷، دفتر مذکور، تحت عنوان دفتر ارتباط با صنایع و مؤسسات در حوزه معاونت پژوهشی و برنامه ریزی تأسیس گردید. این دفتر بعدها با گسترش دامنه فعالیت های خود به اداره کل ارتباط با بخشهای توسعه تغییر نام، و هم اکنون با عنوان دفتر ارتباط با صنعت اهداف ذیل را دنبال می نماید.