امور تحصیلات تکمیلی

آیین نامه ارزیابی علمی و پژوهشی مقالات مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

آیین نامه تعداد مجاز راهنمایی و مشاوره پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

استاد داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

استفاده از سایت ایران داک برای تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای

استفاده از سامانه پیشنیه پژوهش

بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدا برای اعضای هیات علمی

بخشنامه اساتیدی که از رساله دکترای خود دفاع نموده لیکن به استادیاری ارتقاء نیافته اند

بخشنامه مقالات مستخرج از پایان نامه

تشویق مقالات و چگونگی آدرس دهی مقالات

جدول اکسل و دستورالعمل پرداخت حق الزحمه داوری

چگونگی اجرای بخشنامه شماره ۲۲۵۶۸۱ نمره دفاع از ۱۸

حق الزحمه استادان راهنما، مشاور و داور پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری

دستاوردها و نوآوری ها

روند اجرای پایان نامه های کارشناسی ارشد در دانشکده ها

آیین نامه اجرایی رساله دانشجویان دکتری تخصصی

آئین‌نامه نگارش و تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

فرم های دفاع ارشد:

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد" (فرم پروپوزال)

دانلود فرمها و تعهد نامه دفاع

موارد لازم جهت اخذ نمره مقاله

موارد مهم در خصوص برگزاری جلسه دفاعیه دانشجویان

نکات مهم در روند انجام پایان‌نامه

فرم های دفاع دکتری: ‌

‌‌‌فرم های دفاعیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی

روند انجام رساله دانلود فایل

جلسه دفاعیه

موارد لازم جهت اخذ نمره مقاله

نحوه گردش کار رساله های دکتری

فرم طرح تحقیق رساله دکتری تخصصی


‌‌فرم های نحوه نگارش پایان نامه های فارسی

فرم های نحوه نگارش پایان نامه های انگلیسی ‌

فرم اطلاعات فاکتورهای تسهیلات حمایتی برای رساله ‌های دانشجویان

تقاضای تسهیلات حمایتی برای رساله‌ های دانشجویان

مراحل تصویب پایان‌نامه کارشناسی ارشد

‌‌ ‌مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها و رساله ها

نویسنده مقالات -۲ مستخرج از -پایان نامه ها و رساله های تحصیلات

- بخشنامه سازمان مرکزی با شماره ۳۵۲۶۸۱/۷۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۲ در خصوص "چگونگی ارزیابی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (PhD) با در نظر گرفتن امتیازهای تشویقی برای دستاوردهای پژوهشی"