مجلات الکترونیکی

 

عنوان مجله

مسئولین مجله

رتبه علمی مجله

روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی

مدیر مسئول:

دکتر محترم نعمت طاوسی

سردبیر:

دکتر محمدکریم خداپناهی

علمی پژوهشی وزارت علوم-رتبه B

ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی

مدیر مسئول:

دکتر سهیلا موسوی سیرجانی

سردبیر:

دکتر امیربانو کریمی

علمی پژوهشی وزارت علوم

مهندسی صنایع

Journal of Industrial Engineering International

لینک آرشیو اشپرینگر:

https://link.springer.com/journal/40092/volumes-and-issues

مدیر مسئول:

دکتر صدیق رئیسی

سردبیر:

دکتر رسول نورالنساء

علمی پژوهشی وزارت علوم-رتبه Q2- نمایه در  Scopus

مهندسی انرژی و محیط زیست
International Journal of Energy and Environmental Engineering

مدیر مسئول:

دکتر فریور فاضلپور

سردبیر:

دکتر مارک روزن

علمی پژوهشی وزارت علوم- نمایه درScopus  و ISI

مجله مهندسی سازه
International Journal of Advanced Structural Engineeri
ng

لینک آرشیو اشپرینگر:

https://link.springer.com/journal/40091/volumes-and-issues

مدیر مسئول:

دکتر مهرتاش معتمدی

سردبیر:

دکتر فریبرز ناطق الهی و

دکتر هامبرتو وارم

علمی پژوهشی وزارت علوم -رتبه +A-

نمایه در  Scopus

زبان و ترجمه
Journal of Language and Translation

مدیر مسئول:

دکتر احمد محسنی

سردبیر:

دکتر حمید مرعشی

علمی پژوهشی وزارت علوم

علوم سیاسی
International Journal of Political Science

مدیر مسئول:

دکتر گارینه کشیشیان

مورد تایید دانشگاه آزاد اسلامی–

رتبه A

پردازش سیگنال و انرژی تجدیدپذیر
Signal Processing and Renewable Energy

مدیر مسئول:

دکتر جواد علمایی

سردبیر:

دکتر صدیقه غفرانی

علمی- پژوهشی

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار

مدیر مسئول:

دکتر فاطمه زندی

سردبیر:

دکتر علی ترابی

علمی- عمومی

پژوهش و کاربرد در مکانیک
Journal of Mechanical Research and Application

مدیر مسئول:

دکتر مهرداد جوادی

سردبیر:

دکتر سید محمدرضا خلیلی

علمی- عمومی

مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش

مدیر مسئول:

دکتر رضا نیک بخش

سردبیر:

دکتر فرشاد تجاری

علمی- عمومی

تحقیقات علوم آب
Journal of Water Sciences Research

مدیر مسئول:

دکتر محمدرضا پیرستانی

سردبیر:

دکتر محمود شفاعی بجستان

علمی- عمومی

حقوق خصوصی

مدیر مسئول:

سام سواد کوهی فر

سردبیر:

سید باقر میرعباسی

علمی- عمومی