بازدیدهای علمی

دستورالعمل برگزاری بازدیدهای علمی پژوهشی

۱. درخواست برگزاری بازدید علمی گروه‌های آموزشی و انجمن‌های علمی به مدیر پژوهشی دانشکده ارسال شود.

۲- درخواست برگزاری بازدیدهای علمی منضم به: ۱- فرم درخواست بازدید علمی ۲- فرم تعیین استاد راهنما ۳- رضایت نامه حضور دانشجویان شرکت کننده در بازدید علمی، می‌باشد.

۳- برنامه‌ریزی بازدیدهای علمی به گونه‌ای دنبال می‌شود که تقاضاهای واصله زمان کافی برای هماهنگی بیرونی و داخلی داشته باشند. لطفاً حدالمقدور تقاضای بازدید علمی کمتر از یک ماه ارائه نشود.

۴- ارسال مستندات فوق از دانشکده‌ها به دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب.

۵. هماهنگی با صنعت به منظور اخذ موافقت از برگزاری بازدید علمی توسط دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد، بر اساس ردیف (د) بخشنامه بازدیدهای علمی مصوب دانشگاه، اقدام می‌شود.

۶. پس از هماهنگی و اخذ موافقت از برگزاری بازدید علمی از صنعت، مستندات مجدداً بررسی و در صورت تکمیل بودن مدارک، اقدامات بعدی توسط دفتر ارتباط با صنعت حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تهران جنوب، انجام می‌گیرد.

۷. هماهنگی با حوزه معاونت محترم اداری و مالی واحد تهران جنوب به منظور اختصاص تعداد و نوع مناسب وسیله ایاب و ذهاب برای دانشجویان به همراه استاد راهنما، صورت می‌پذیرد.

تبصره ۱: حرکت وسایل نقلیه مشروط به حضور استاد راهنمای بازدید مربوطه است.

تبصره ۲: اخذ رضایت نامه از دانشجویان قبل از برگزاری هر بازدید علمی، طبق بند ۶ مصوبه هیئت رئیسه محترم واحد مورخ ۸۵/۰۷/۰۸ الزامی است.

۸- با توجه به ماده ۵ بخشنامه شماره ۴۲۹۹۷/۱۰ مورخ ۸۳/۰۳/۱۶، در بازدیدهای علمی که به صورت مختلط برگزار می‌شود، تأمین وسیله ایاب و ذهاب برای بازدید کنندگان به صورت مجزا تهیه می‌شود. ‌