وظایف و اختیارات ناظر

وظایف و اختیارات ناظر

شایسته است ناظر محترم طرح تحقیقاتی، ضمن نظارت بر اجرای طرح از ابتدا تا پایان طرح، درخصوص موارد زیر اقدام کند:

۱- فرم پیشنهادیه را مطالعه نماید و در صورت نیاز به توضیحات با مجری جلسه مشترک داشته باشد.

۲- در صورت مراجعه مجری، برای پیشرفت بهتر طرح تحقیقاتی، وی را در مطالب علمی راهنمایی کند.

۳- گزارش‌های دوره‌ای و نهایی طرح، ارائه شده از سوی مجری را به دقت مطالعه نموده و با توجه به تعهدات مشخص شده در پیشنهادیه طرح، مطالب گزارش‌ها را با موضوع و اهداف طرح پژوهشی و برنامه فعالیت‌های اعلام شده از سوی مجری مطابقت دهد.

۴- فرمت گزارش نویسی را کنترل کند. لازم است مجری براساس راهنمای تهیه گزارش‌های طرح و فایل‌های نمونه ( Template ) موجود در سایت دانشگاه ( www.azad.ac.ir - هیأت علمی- طرح‌های پژوهشی)، نسبت به تهیه گزارش‌های دوره‌ای و نهایی اقدام کند.

۵- فرم‌های بررسی گزارش‌های دوره‌ای و پایانی را با توجه به توضیحات ارائه شده در بندهای ۳ و ۴، تکمیل نماید و در صورت نیاز به تغییر هر یک از گزارش‌های طرح، مراتب را به مجری اعلام کند تا او نسبت به رفع آنها اقدام نماید.

۶- در صورتی که پس از گذشت دو هفته از زمان مقرر (طبق جدول زمانبندی پیشنهادیه)، گزارش دوره‌ای یا نهایی از طرف مجری ارائه نشود، مراتب را به معاونت پژوهشی اعلام کند.

 

 

[۱] Proposal