ارتباط با معاونت و مدیران

خانم دکتر لیلا کریمی فرد سرپرست معاونت پژوهش و فناوری 

رزومه علمی

آقای دکتر امیرشاهرخ امینی مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم-

رزومه علمی

آقای دکتر مریم خادمی مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی 

روزمه علمی

آقای مهندس مهدی مزیدآبادی مدیر پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهی

رزومه علمی

 

آقای دکتر نیکروز مستوفی مدیر مرکز رشد و واحدهای فناور

رزومه علمی