ارتباط با معاونت و مدیران

آقای دکتر رامین خواجوی معاون پژوهش و فناوری - رزومه علمی

آقای دکتر امیرشاهرخ امینی مدیر کل خدمات پژوهشی و تولید علم- رزومه علمی

آقای دکتر مهدی یارمحمد توسکی  مدیر دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی

آقای مهندس مهدی مزیدآبادی مدیر پشتیبانی و خدمات آزمایشگاهی