اهداف

اهداف کلان حوزه معاونت پژوهش و فناوری

  • افزایش کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهش و فناوری
  • افزایش اثربخشی پیوند با جامعه و صنعت
  • توسعه همکاری های پژوهشی با سازمان ها و مراکز علمی و پژوهشی
  • ارتقای جایگاه دانشگاه در تولید علم و گسترش مرزهای دانش در تراز ملی و بین المللی
  • حرکت به سمت دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه های کارآفرین) پس از دوران تمرکز بر آموزش / ‏‬ پژوهش محور بودن
  • بسترسازی برای اقتصاد دانش بنیان و توسعه دانش محور (مورد توجه ویژه در دانشگاه آزاد اسلامی)
  • آگاه سازی، گفتمان سازی و جریان سازی فکری برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین