فرم ها و دستورالعملهای دکتری پژوهش محور

فرم تأیید شرکت در جلسه دفاع دکتری Word‬ و‬ PDF‬

فرم اعلام آمادگی دفاع از رساله

فرم 1 (طرح تحقیق رساله) Word و PDF

فرمهای 2 الی 12 مربوط به دکتری پژوهش محور Word و PDF

فرم الف

فرم شماره 13 Word و PDF

فرم تعهدنامه رسمی Word و PDF

متن قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری پژوهش محور

اطلاعیه "مهم"

براساس بخشنامه مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور ورودی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ موظف‌اند تا پایان هفته جاری، ۱۱/‏۱۲/‏۹۵، ‬ مدارک زیر را به حوزه معاونت پژوهش و فناوری، خانم توکلی (ساختمان ایرانشهر، طبقه ۷ اتاق ۷۱۳)، تحویل نمایند. شایان ذکر است که براساس بخشنامه مذکور در صورت عدم تحویل مدارک، قبولی دانشجو کان لم یکن خواهد شد.

۱. رزومه علمی استاد / ‏‬ استادان راهنما،

۲. قرارداد طرح برون دانشگاهی که حداقل نیمی از کل شهریه دانشجو را تأمین نماید