فرم ها و دستورالعملهای دکتری پژوهش محور

فرم تأیید شرکت در جلسه دفاع دکتری Word‬ و‬ PDF‬ (به روز رسانی ۹/‏۱۱/‏۹۷)

به روز رسانی تاریخ ۲۱/‏۰۸/‏۹۷

فرمهای ضروری قبل از دفاع word و PDF

فرم طرح تحقیق رساله word و PDF

فرم پیشرفت رساله word و PDF

فرم صورتجلسه دفاع word و PDF

لینک فرم طرح تحقیق‬ رساله‬ دکتری‬ تخصصی‬ پژوهش‬ محور (به روز رسانی ۲/‏۱۱/‏۹۶)

فرم الف (به روز رسانی ۲/‏۱۱/‏۹۶)

لینک فرمت تعهدنامه

متن قرارداد (به روز رسانی ۱۷/‏۴/‏۹۷)

اطلاعیه "مهم"

براساس بخشنامه مورخ ۰۴/‏۱۲/‏۱۳۹۵‬ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی کلیه دانشجویان دکترای تخصصی پژوهش محور ورودی ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ موظف‌اند تا پایان هفته جاری، ۱۱/‏۱۲/‏۹۵، ‬ مدارک زیر را به حوزه معاونت پژوهش و فناوری، خانم توکلی (ساختمان ایرانشهر، طبقه ۷ اتاق ۷۱۳)، تحویل نمایند. شایان ذکر است که براساس بخشنامه مذکور در صورت عدم تحویل مدارک، قبولی دانشجو کان لم یکن خواهد شد.

۱. رزومه علمی استاد / ‏‬ استادان راهنما،

۲. قرارداد طرح برون دانشگاهی که حداقل نیمی از کل شهریه دانشجو را تأمین نماید