فرصت مطالعاتی

اعضای محترم هیأت علمی و دانشجوی مقطع دکتری خواهشمند است جهت استفاده مدارک زیر ارائه شود:

۱. رتبه دانشگاه پذیرنده از طریق سایت QS

2. پروپوزال ارسال شده به دانشگاه واستاد راهنما

۳. رزومه استاد راهنما

۴. نامه پذیرش دانشگاه

۵. رزومه عضو هیأت علمی پذیرفته شده

۶. تکمیل فرمهای ذیل:

فرم سازمان مرکزی

فرم‌های درخواست فرصت مطالعاتی