سخنرانی‌ها

اعضای محترم هیأت علمی جهت برگزاری سخنرانی لازم است فرم های ذیل را تکمیل و به همراه مستندات و صورتجلسه مصوبه شورای پژوهشی دانشکده با توجه به مصوباتی که به دانشکده‌ها اعلام شده است جهت دریافت حق الزحمه سخنرانی اقدام نمایند.

فرم برگزاری سخنرانی علمی و مستندات سخنرانی (فایل Word و فایل PDF)