معرفی اداره ارتباط با صنعت

امروزه نسل‌های سوم و چهارم دانشگاه با عنوان «مهارت افزایی» و «دانشگاه حل مسأله» در حال فعالیت هستند. در این نسل‌ها، ارتباط و همکاری مستمر با صنعت از دیدگاه بلند و کوتاه مدت شامل بازه وسیعی از موضوعات آینده پژوهشی تا موضوعات روزمره صنعت امری اجتناب ناپذیر و ضروری می باشد.

در این راستا و نیز ماموریت محور شدن دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب بعنوان قطب انرژی و مواد دانشگاه آزاد اسلامی تعیین شده است. بر این اساس دفتر ارتباط با نصعت اینواحد از سال گذشته اقدام به انعقاد تفاهم نامه و طرح های برون دانشگاهی با سازمان ها و شرکتهای مربوط به بحث انرژی و مواد نموده است. همچنین انی دفتر از سالیان گذشته در زمینه اخذ مجوز ها و سهمیه های کارآموزی، اخذ مجوز بازدیدهای علمی و نیز فعال سازی انجمنهای علمی و دانشجویی در حال فعالیت بوده است. اعزام تیمهای دانشجویی به مسابقات ملی و بین المللی از دیگر فعالیتهای این دفتر می باشد. این دفتر در خدمت تمام استادان و دانشجویان در زمینه های ذکر شده می باشد.