نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴

در خصوص مجلات کم‌اعتیار و بی‌اعتبار، بر اساس بخشنامه شماره ۲۲۵۹۸/۷۰ مورخ ۹۴/۰۴/۰۸ کلیه مجلاتی که در فهرست ISI بدون ضریب تأثیر، پایگاه SCOPUS و یا سایر پایگاه‌های معتبر نمایه می‌شوند اما فرآیند داوری و پذیرش مقاله در آنها بسیار کوتاه است و داوری و چاپ مقاله با دریافت هزینه انجام می‌گیرند نامعتبر محسوب شده، شامل تشویقی نمی‌شوند و برای ترفیع سالیانه، هرگونه تبدیل وضعیت، گرفتن نمره ، پایان نامه یا رساله مورد تأئید نیستند.

دانلود فایل