نحوه تخصیص و پرداخت حق فنی کارکنان و کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی