70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دورو