بخشنامه اساتید دفاع کرد از رساله دکتری ,ولی هنوز به استادیاری ارتقاء نیافته اند (7-3-91) 68329-73