پذیرش مقاله های دانشجویان در مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی (15-6-95)