درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرج (6-7-95) 46675-73-ص-95