دستور العمل دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۴۵۷۰۵ مورخ ۹۷/۸/۱۰)