عدم استاد راهنما و مشاور در واحد مبدٔآ (۷۳/۷۶۲۰۶ مورخ ۹۶/۱۲/۳)