بخشنامه روش ارزیابی آموزشی- پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد (شماره ۷۰/۳۷۸۶ مورخ ۹۶/۱/۲۸)