اصلاح جدول حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی شرکت در آزمون جامع(۳۵۰۰-۳۰ مورخ ۴-۲-۹۷)-