آیین نامه طرح های پژوهشی (دروندانشگاهی، مشترک و برون دانشگاهی)

دانلود فایل

تاریخ تصویب : ۰۷ آبان ۱۳۹۹

مرجع تصویب : سازمان مرکزی (دکتر طهرانچی)