آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
دفاع_از_رساله_دکتری_تخصصیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۷ اسفند ۱۳۹۸
متمم_بخشنامه_دفاع_از_رساله_دکترای_تخصصی_دانشگاه_آزاد_اسلامیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۱ مهر ۱۳۹۹
دستورالعمل_برگزاری_جلسات_پیش_دفاع_دانشجویان_دکتری_تخصصامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۶ دی ۱۳۹۹
اصلاح جدول حداقل نمره قبولی آزمون زبان انگلیسی شرکت در آزمون جامع(۳۵۰۰-۳۰ مورخ ۴-۲-۹۷)-امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه روش ارزیابی آموزشی- پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد (شماره ۷۰/۳۷۸۶ مورخ ۹۶/۱/۲۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
کد اخلاق در پژوهش های دانشجویی ۸۶/۱۹۲۴ مورخ ۹۶/۲/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
دستور العمل دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی (۷۰/۴۵۷۰۵ مورخ ۹۷/۸/۱۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر (۳۰/۱۰۰۷۰ مورخ ۹۶/۲/۲۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
عدم استاد راهنما و مشاور در واحد مبدٔآ (۷۳/۷۶۲۰۶ مورخ ۹۶/۱۲/۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
افزایش فرصت ارایه مقاله‌ی تسویه حساب دانشجویان دکتری تخصصی (۷۰-۵۱۹۱۰ مورخ ۹۶/۸/۲۳)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
اخذ ۶ واحد درسی جایگزین پایان‌نامه به شماره ۷۳/۴۴۴۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۶امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ساماندهی امور داوری پایان نامه‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری حرفه‌ای (۲۳۷۶۶-۷۰ )امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-14379 (94-3-5) نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد به صورت دوروامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
روش ارزیابی کیفی رساله‌های دکتری تخصصی (۲۳۷۶۷-۷۰)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-24251 (94-4-14) ثبت فرم ب در واحدی تجمیع شدهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد (۷۰-۳۷۸۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
70-63804 (94-08-27) معافیت تمدید شهریه دوره دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
۷۰-۳۷۸۶ (۹۶-۰۱-۲۸) روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-28996 (93-02-15)آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-9081 (93-1-25)حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)