آیین نامه‌ها و فرم‌ها- امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۵۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
73-34519 (92-02-12)شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
۷۰-۱۸۵۶ (۹۶-۰۱-۲۱) صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-60101 (93-03-25)استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی(۵۲۱۹۳-۳۰مورخ ۲۴-۸-۹۶) Ph.D رشته های غیرپزشکیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۴ آبان ۱۳۹۶
شیوه نامه اجرایی کمیته های تحقیقات دانشجوئی -مجری علوم پزشکی آزاد اسلامی(۱۵۶۱۰-۸۶مورخ ۱۷-۱۱-۹۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۱۷ بهمن ۱۳۹۶
دستورالعمل تشکیل کمیسیون پزشکی استان ها (۸۳۰۸۰-۱۰مورخ ۲۵-۱۲-۹۷)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۵ اسفند ۱۳۹۷
دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره آزمون زبان انگلیسی دوره دکتری(۱۴۳۲۱-۳۰ مورخ ۱۸-۳-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۱۸ خرداد ۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی(۴۵۷۰۵-۷۰مورخ ۱۰-۸-۹۷)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۱۰ آبان ۱۳۹۷
بخشنامه رشته های مرتبط با حوزه علوم پزشکی(۴۵۱۸-۸۶مورخ ۶-۵-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه بازنگری شده استاد مشاور مصوبه هفتادو دومین جلسه(۹۹۳-۸۶مورخ ۹-۲-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
بخشنامه افزایش فرصت ارائه مقاله تسویه حساب دانشجویان دکتری(۵۱۹۱۰-۷۰مورخ ۲۳-۸-۹۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۳ آبان ۱۳۹۶
آیین نامه بازنگری شده استاد مشاور علوم پزشکی(۱۱۰-۵۰۰مورخ ۸-۲-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی 1395 (10-7-95) 47581-10امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داک (19-8-93) 19442-33امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)