آیین نامه‌ها و فرم‌ها- بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۱۰۹ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیتشویق مقالات و پژوهانه
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی (ساها)آزمایشگاه ها
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیانجمن های علمی
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی(۵۲۱۹۳-۳۰مورخ ۲۴-۸-۹۶) Ph.D رشته های غیرپزشکیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۴ آبان ۱۳۹۶
شیوه نامه اجرایی کمیته های تحقیقات دانشجوئی -مجری علوم پزشکی آزاد اسلامی(۱۵۶۱۰-۸۶مورخ ۱۷-۱۱-۹۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۱۷ بهمن ۱۳۹۶
دستورالعمل تشکیل کمیسیون پزشکی استان ها (۸۳۰۸۰-۱۰مورخ ۲۵-۱۲-۹۷)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۵ اسفند ۱۳۹۷
دستورالعمل ارزیابی جامع و حداقل نمره آزمون زبان انگلیسی دوره دکتری(۱۴۳۲۱-۳۰ مورخ ۱۸-۳-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۱۸ خرداد ۱۳۹۸
دستورالعمل اجرایی دفاع و تسویه حساب رشته های خاص علوم انسانی(۴۵۷۰۵-۷۰مورخ ۱۰-۸-۹۷)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۱۰ آبان ۱۳۹۷
بخشنامه رشته های مرتبط با حوزه علوم پزشکی(۴۵۱۸-۸۶مورخ ۶-۵-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه بازنگری شده استاد مشاور مصوبه هفتادو دومین جلسه(۹۹۳-۸۶مورخ ۹-۲-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸
بخشنامه افزایش فرصت ارائه مقاله تسویه حساب دانشجویان دکتری(۵۱۹۱۰-۷۰مورخ ۲۳-۸-۹۶)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۳ آبان ۱۳۹۶
آیین نامه بازنگری شده استاد مشاور علوم پزشکی(۱۱۰-۵۰۰مورخ ۸-۲-۹۸)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
سامانه ملی کارآموزی (۸۱/۲۶۵۷۲۶ مورخ ۹۰/۷/۲۳)کارآموزی
مدارک لازم جهت اخذ اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشورنشریات علمی (مجلات)
۷۰-۵۹۰۷۴ (۹۴-۰۸-۱۳) متمم بخشنامه شرکت هیات علمی در کنفرانس نامعتبرکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۷۰-۱۰۹۳۵۸ (۹۳-۱۲-۱۳) آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دوم ۸۰۴۸۶۸۰۴۸۶کنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۰۸-۱۰۸۹۰ (۹۲-۰۸-۱۸) نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
فهرست کنفرانسهای معتبر خارج کشور۶۶۴۸۸ (۰۴-۰۹-۱۳۹۴)کنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی