آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
۷۰-۳۷۸۶ (۹۶-۰۱-۲۸) روش ارزیابی آموزشی و پژوهشی پایان‌‌نامه‌های دانشجویان کارشناسی‌ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-28996 (93-02-15)آیین نامه تعداد مجاز اساتید جهت راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-9081 (93-1-25)حمایت از پایان نامه و رساله ارشد و دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-34519 (92-02-12)شرایط مقالات مستخرج از پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه حمایت از ساخت تجهیزات تخصصی آزمایشگاهی/ کارگاهیآزمایشگاه ها
۷۰-۱۸۵۶ (۹۶-۰۱-۲۱) صدور مجوز دفاع برخی از رشته‌های خاص علوم انسانیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-60101 (93-03-25)استفاده بهینه از ظرفیت مجاز اساتید در راهنما و مشاورامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیآزمایشگاه ها
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ساختار جدید کمیته استانی ساهاآزمایشگاه ها
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره 352676/87 ...تشویق مقالات و پژوهانه
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه ها
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجوییانجمن های علمی
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیتشویق مقالات و پژوهانه
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی (ساها)آزمایشگاه ها
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیانجمن های علمی
شیوه نامه دوره دکتری تخصصی(۵۲۱۹۳-۳۰مورخ ۲۴-۸-۹۶) Ph.D رشته های غیرپزشکیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)۲۴ آبان ۱۳۹۶