نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهیآزمایشگاه ها
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ساختار جدید کمیته استانی ساهاآزمایشگاه ها
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره 352676/87 ...تشویق مقالات و پژوهانه
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشیآزمایشگاه ها
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجوییانجمن های علمی
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعدامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمیتشویق مقالات و پژوهانه
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی (ساها)آزمایشگاه ها
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشیانجمن های علمی
۷۰-۵۹۰۷۴ (۹۴-۰۸-۱۳) متمم بخشنامه شرکت هیات علمی در کنفرانس نامعتبرکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۷۰-۱۰۹۳۵۸ (۹۳-۱۲-۱۳) آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دوم ۸۰۴۸۶۸۰۴۸۶کنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۰۸-۱۰۸۹۰ (۹۲-۰۸-۱۸) نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
فهرست کنفرانسهای معتبر خارج کشور۶۶۴۸۸ (۰۴-۰۹-۱۳۹۴)کنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
فرصت مطالعاتیفرصت مطالعاتی
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)