نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
چاپ و انتشار کتابچه ارایه خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی
73-68339 (93-3-7) استاد راهنما و مشاور جهت پایان نامه ها
ساختار جدید کمیته استانی ساها
73-159968 (9-5-13) مقالات استخراج شده کارشناسی ارشد
73-152954 (92-05-24)مشاور و داور خارجی پایان ننامه
تشویق مقاله ها و آدرس دهی- متمم بخشنامه های شماره 352676/87 ...
آیین نامه ایمنی کارگاه های آموزشی و پژوهشی
شیوه نامه استفاده از بودجه انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشجویی
73-212427 (91-07-02)دفاع پیش از موعد
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیأت علمی
معرفی اعضای کمیته سامانه استانی (ساها)
شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی- پژوهشی
۷۰-۵۹۰۷۴ (۹۴-۰۸-۱۳) متمم بخشنامه شرکت هیات علمی در کنفرانس نامعتبر
۷۰-۱۰۹۳۵۸ (۹۳-۱۲-۱۳) آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجی
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دوم ۸۰۴۸۶۸۰۴۸۶
۰۸-۱۰۸۹۰ (۹۲-۰۸-۱۸) نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدها
فهرست کنفرانسهای معتبر خارج کشور۶۶۴۸۸ (۰۴-۰۹-۱۳۹۴)
فرصت مطالعاتی
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95