نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
۷۰-۵۹۰۷۴ (۹۴-۰۸-۱۳) متمم بخشنامه شرکت هیات علمی در کنفرانس نامعتبرکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۷۰-۱۰۹۳۵۸ (۹۳-۱۲-۱۳) آیین نامه شرکت اعضاء هیات علمی در کارگاههای آموزشی داخلی و خارجیکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
مجوز درج نام استاد شرکت کننده در کنفرانس به عنوان نفر دوم ۸۰۴۸۶۸۰۴۸۶کنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
۰۸-۱۰۸۹۰ (۹۲-۰۸-۱۸) نحوه حضور مهمانان خارجی در همایش ها و کنفرانس های بین الملل و یا بازدید از واحدهاکنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
فهرست کنفرانسهای معتبر خارج کشور۶۶۴۸۸ (۰۴-۰۹-۱۳۹۴)کنفرانس های علمی ملی و بین المللی داخلی و خارجی
فرصت مطالعاتیفرصت مطالعاتی
مقالات مستخرج از پایان نامه ها (29 -10-90) 404822-87امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
صدور مجوز برای اساتید در سایر دانشگاه ها (13-6-95) 40240-70-ض-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی 1395 (10-7-95) 47581-10امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
سامانه پیشینه پژوهشی ایران داک (19-8-93) 19442-33امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
دستورالعمل ساماندهی چگونگی پرداخت شهریه (22-7-94) 52694- 70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
درج نام مشاور صنعتی در مقاله های مستخرج (6-7-95) 46675-73-ص-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
ثبت موضوع در ایران داک و کد رهگیری (26-11-92) 5415-05امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
تسهیلات ویژه برای گذراندن خدمت نظام وظیفه نخبگان (21-6-94) 40376-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
پذیرش مقاله های دانشجویان در مجلات دارای رتبه علمی-پژوهشی (15-6-95)امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه همکاری با اعضای هیات علمی فاقد تحصیلات تکمیلی (23-6-95) 43140-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه و رساله ها (12-2-92) 34519-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه مهلت داوری و صدور پذیرش مقاله دوره دکتری (16-6-95) 41189-73-ص-95امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه مشاور و داور ممتحن (خارجی) پایان نامه ها (24-5-92) 152954-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه فعال شدن ظرفیت نیمه وقتی در واحدهای کوچک و متوسط (23-10-94) 80271-70امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)