نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۸۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
آیین نامه اعطای پژوهانه (Grant) به اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات و پژوهانه
نحوه تخصیص و پرداخت حق فنی کارکنان و کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهیآزمایشگاه ها
بهینه سازی عملکرد انجمن های علمی دانشجویانانجمن های علمی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتابانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
روند اخذ مجوز به منظور استقرار شرکت های دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان(تنظیم نشده)
شرایط عضویت و مدارک لازمانتشارات علمی و امور کتابخانه ها(تنظیم نشده)
تماس با اداره امور طرح های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
تذکرات مهم در اجرای طرحهای پژوهشی دانلود فایلاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
فرم پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)
فر م درخواست و تأئید مقالات چاپ شده (ارائه شده از طرح های پژوهشی) اعضاء هیأت علمیاداره امور طرح های پژوهشی(تنظیم نشده)