نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۳ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
بخشنامه اساتید دفاع کرد از رساله دکتری ,ولی هنوز به استادیاری ارتقاء نیافته اند (7-3-91) 68329-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
بخشنامه اخذ مجوز از دانشگاه مبدا برای اعضا هیات علمی (17-12-92) 413641-73امور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
87-405074 (90-10-29) در خصوص تکمیل بخشنامه هاامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-397158 (92-11-30)چگونگی اجرای لغو بخشنامه نمره پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-390514 (92-11-26)تفاهم نامه با استادراهنما خارجیامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-352684 (92-10-22)حق الزحمه راهنما و مشاور در پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-299920 (92-09-09)نویسنده مقالات مستخرج از پایان نامهامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
73-268559 (92-08-12)شرایط داور در پایان نامه ارشد و دکتریامور تحصیلات تکمیلی و پایان نامه ها (کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی)
آیین نامه اعطای پژوهانه (Grant) به اعضاء هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامیتشویق مقالات و پژوهانه
نحوه تخصیص و پرداخت حق فنی کارکنان و کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهیآزمایشگاه ها
بهینه سازی عملکرد انجمن های علمی دانشجویانانجمن های علمی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتابانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی