آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۰۳ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
بهینه سازی عملکرد انجمن های علمی دانشجویانانجمن های علمی
قرارداد داخلی واحد مجری با استاد راهنما و دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
بخشنامه پذیرش دکتری پژوهش محورآیین نامه های دکترای پژوهش محور
آیین نامه مالکیت فکری دانشگاه آزاد اسلامیاختراعات
دستورالعمل تالیف؛ ترجمه و تصنیف چاپ کتابانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
طرح نامه برگزاری همایش ها، سمینارها و جشنواره هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
مراحل درخواست برگزاری همایش توسط دانشکده هابخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
بخشنامه شیوه نامه شرکت دانشجویان در مسابقات علمی پژوهشیبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
نشریات جعلی، کم اعتبار و بی اعتبار سازمان مرکزی آذر ۹۴بخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
روند اخذ مجوز به منظور استقرار شرکت های دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان
شرایط عضویت و مدارک لازمانتشارات علمی و امور کتابخانه ها
تماس با اداره امور طرح های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
دستورالعمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح‌های پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
تذکرات مهم در اجرای طرحهای پژوهشی دانلود فایلاداره امور طرح های پژوهشی
فرم گزارش پیشرفت طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
فرم پیشنهاد انجام طرحهای پژوهشیاداره امور طرح های پژوهشی
فر م درخواست و تأئید مقالات چاپ شده (ارائه شده از طرح های پژوهشی) اعضاء هیأت علمیاداره امور طرح های پژوهشی
تعهدنامه مجریان طرح های پژوهشی جهت پیگیری چاپ مقالهبخشنامه‎ها و دستورالعمل‎های پژوهشی
شیوه نامه ایجاد و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیانبخشنامه های دانش بنیان